1: Abonnement

Kunden skal være myndig for at tegne abonnement på IT-services hos DCmedia Hosting / Micusto Cloud / WebFirewall.

Nærværende abonnementsbetingelser gælder både for private, erhvervsdrivende og offentlige institutioner.

Betalingsbetingelser for webhotel, mailhotel og server abonnement:
Abonnementet forudfaktureres, medmindre andet er aftalt, for et år ad gangen og kan til enhver tid opsiges af kunden skriftligt med 30 dages varsel, hvorefter DCmedia Hosting fremsender en bekræftelse.
Abonnementet løber fra oprettelse 12 måneder frem. Herefter forlænges abonnementet automatisk hver 12. måned til en ny abonnementsperiode.
Abonnementets start er datoen ved oprettelse af IT-servicen, f.eks. 14/8 2017.
Rekurrerende abonnementer betales manuelt af kunden med enten kreditkort, faktura med FI-nummer eller bankoverførsel.

Betalingsbetingelser for Micusto Cloud v2 abonnement:
Via kundens kontrolpanel til Micusto Cloud v2 tilbydes mulighed for automatisk betaling eller éngangsbetaling med kreditkort til kundens konto balance i forbindelse med oprettelse eller fornyelse af et Micusto Cloud v2 abonnement. Indbetalinger til kundens konto balance refunderes ikke. Betalingsoplysningerne, kortnummer m.v kan ændres eller slettes i kundens kontrolpanel. Ved sletning af kortnummer og manglende betaling modtager kunden påmindelse med e-mail. Udebliver betaling spærres kundens adgang til kontrolpanelet og abonnementer suspenderes og slettes.

Et Micusto Cloud v2 abonnement opkræves for 1 måned ved oprettelse og fornyelse. Kunden er ansvarlig for rettidigt, inden et abonnements udløb, at indbetale til kundens egen konto balance i kontrolpanelet, enten via automatisk kreditkortbetaling eller éngangsbetaling med kreditkort. Abonnementets start er datoen ved oprettelse af IT-servicen (jf. punkt 1.1), bindingsperiode er minimum 1 måned, f.eks. fra 14/8 til 13/9.

Ved automatisk kreditkortbetaling trækkes beløb svarende til beløbet for kommende fornyelser på kundens konto (Upcoming renewals). Beløbet er det samlede beløb for fornyelse af alle abonnementer på kundens konto. Der trækkes kun, hvis der ikke er dækning på kundens konto balance. Det er altid muligt at se konto balance samt beløbet for kommende fornyelser i kundens kontrolpanel.

Med automatisk betaling aktiveret og en negativ konto balance, så trækkes penge automatisk på kundens kreditkort til at dække underskudet. Beløbet, som trækkes på kundens konto afhænger af den akkumulerede sum til fornyelse for alle abonnementer eller evt. overforbrug jf. specifikationer på abonnementerne.

Kunden modtager påmindelse med e-mail, når en oprettelse, automatisk fornyelse eller ændring af abonnement har fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel. Det er endvidere muligt at benytte de indtastede kortoplysninger ved normal betaling, hvor de vil blive præsenteret som mulig betalingsmetode. DCmedia Hosting gemmer ikke kundens kortoplysninger.

Et Micusto Cloud v2 abonnement effektueres umiddelbart efter oprettelse, hvor gældende beløb for det valgte abonnement for 1 måned bliver trukket samtidig fra kundens konto balance i kontrolpanelet.

Betalingsbetingelser for WebFirewall abonnement:
Et WebFirewall abonnement opkræves for 1 måned ved oprettelse og fornyelse. Kunden er ansvarlig for rettidigt, inden et abonnements udløb, at sikre betaling via automatisk kreditkortbetaling. Abonnementets start er datoen ved oprettelse af IT-servicen (jf. punkt 1.1), bindingsperiode er minimum 1 måned, f.eks. fra 14/8 til 13/9.

Betaling for WebFirewall abonnementer refunderes ikke. Betalingsoplysningerne, kortnummer m.v kan ændres eller slettes i kundens kontrolpanel account.dcmediahosting.com. Ved sletning af kortnummer og manglende betaling modtager kunden påmindelse med e-mail. Udebliver betaling spærres kundens adgang til kontrolpanelet og abonnementer suspenderes og slettes. 

Et WebFirewall abonnement effektueres umiddelbart efter oprettelse, hvor gældende beløb for det valgte abonnement for 1 måned bliver trukket automatisk fra kundens betalingskort.

Kunden modtager påmindelse med e-mail, når en oprettelse, automatisk fornyelse eller ændring af abonnement har fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel. DCmedia Hosting gemmer ikke kundens kortoplysninger.

Fortrydelsesret for webhotel, mailhotel og server abonnement:
Ved køb af webhotel, mailhotel, server abonnement eller services hos DCmedia Hosting fraskriver privatkunder sig de 14 dages fortrydelsesret for internetkøb jf. Købeloven.

IT-services jf. punkt 1.1 leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

Fortrydes et køb betragtes dette som et fejlbestilt abonnement og håndteres derfor som et fejlbestilt abonnement. Fejlbestilte webhotel, mailhotel og server abonnementer refunderes ikke, og restbeløb for resterende periode ved opsigelse af abonnement refunderes heller ikke.

Et webhotel, mailhotel og server abonnement kan til enhver tid ændres til en anden type. Eventuel forudbetalt beløb modregnes ny kostpris. Der tilbagebetales ikke differencer til billigere abonnementer i en allerede påbegyndt abonnementsperiode.

Ændring af et webhotel, mailhotel og server abonnement til et andet abonnement kan kun ske og være gældende fra næstkommende måned. Webhotel, mailhotel og server abonnementer kan til enhver tid ændres uden administrationsgebyr.

Fortrydelsesret for Micusto Cloud v2 abonnement:
Ved køb af Micusto Cloud v2 abonnement hos DCmedia Hosting fraskriver privatkunder sig de 14 dages fortrydelsesret for internetkøb jf. Købeloven.

IT-services jf. punkt 1.1 leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

Fortrydes en oprettelse af et Micusto Cloud v2 abonnement er det muligt at slette abonnementet med det samme i kundens kontrolpanel, restbeløb for resterende indeværende abonnementsperiode på 1 måned refunderes ikke.

Et Micusto Cloud v2 abonnement kan til enhver tid annulleres ved at slette abonnementet i kundens kontrolpanel indtil dagen før fornyelse. Herefter fjernes abonnementet med det samme fra kundens konto.

Et Micusto Cloud v2 abonnement kan til enhver tid ændres til en anden type i kundens kontrolpanel. Ved ændring til et større Micusto Cloud v2 abonnement justeres pris for abonnementet fra datoen for opgraderingen, og kundens konto balance trækkes for den nye pris i den resterende indeværende abonnementsperiode. Ved nedgradering justeres pris først fra næste abonnementsperiodes start til den nye pris.

Fortrydelsesret for WebFirewall abonnement:
Ved køb af WebFirewall abonnement hos DCmedia Hosting fraskriver privatkunder sig de 14 dages fortrydelsesret for internetkøb jf. Købeloven.

IT-services jf. punkt 1.1 leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

Fortrydes en oprettelse af et WebFirewall abonnement er det muligt at slette abonnementet med det samme i kundens kontrolpanel, restbeløb for resterende indeværende abonnementsperiode på 1 måned refunderes ikke.

Et WebFirewall abonnement kan til enhver tid annulleres ved at slette abonnementet i kundens kontrolpanel indtil dagen før fornyelse. Herefter fjernes abonnementet med det samme fra kundens konto.

Generelt:
Ved brud på nærværende betingelser kan DCmedia Hosting uden varsel lukke et webhotel, mailhotel og server abonnement øjeblikkeligt. Skriftlig opsigelse fremsendes herefter til kunden.

DCmedia Hosting forbeholder sig retten til, at begrænse adgangen til berørte services, hvis et tilgodehavende ikke indbetales til retmæssigt forfald. Genåbning af berørte services pålægges administrationsgebyr.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af nærværende betingelser vil blive betragtet som misbrug af DCmedia Hostings ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. DCmedia Hosting er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.

Ønsker DCmedia Hosting at opsige et abonnement uden brud på nærværende betingelser kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel, restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

Kunden er forpligtet til selv at holde DCmedia Hosting informeret om firmaadresse/bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering og generel henvendelse.

Alle priser på denne hjemmeside er angivet eksklusiv moms. Beløb opkræves med 25 % dansk moms, både på kreditkort og faktura med FI-nummer. 

1.1: Definitioner

"IT-service" indebærer alle af kundens anvendte løsninger og produkter fra DCmedia Hosting (cloud, server, webhotel, mailhotel mv.) samt alle af DCmedia Hostings udbudte hosting services.

2: Drift

DCmedia Hosting forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte IT-services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel. DCmedia Hosting forpligtiger sig til at udsende driftinformation til kunden hurtigst muligt omkring såvel permanente som midlertidige begrænsninger.
DCmedia Hosting tilstræber, at IT-services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året. DCmedia Hosting er berettiget til at afbryde driften ift. IT-services, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.
DCmedia Hosting forbeholder sig ret til at analysere ind- og udgående trafik for spor efter brud på sikkerheden i kundens afvikling af IT-services. DCmedia Hosting gennemsøger proaktivt servere og datagrundlaget for IT-services for spor efter kompromitterende aktivitet med det formål at værne kunden og andre kunder mod skader på IT-services hos DCmedia Hosting.

DCmedia Hosting foretager backup af data én gang i døgnet til brug for eventuel reetablering. Backup omfatter filer og databaser i én revision per døgn i de sidste 90 dage. Maildata er således ikke omfattet af backup, og det påhviler kunden at tilkøbe backup heraf eller på anden vis sikre maildata.

2.1: Diskplads, dataindhold og trafik

DCmedia Hosting tillader generelt enhver form for information og data, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk materiale, som ikke må forefindes på DCmedia Hostings serversystemer.
Kunden forpligtiger sig til ved indgåelse af abonnementsaftale om køb af IT-services hos DCmedia Hosting at oplyse om særlige behov for trafik og serverkapacitet. Såfremt kunden ikke oplyser om særligt krævende kampagner, planlagte dataoverførsler eller andre kendte parametre, forbeholder DCmedia Hosting sig ret til at begrænse kundens trafik ved hel eller delvis nedlukning af kundens IT-services.
Det påhviler kunden at sørge for overholdelse af regler om diskplads, dataindhold og trafik. Misligholdelse fører til hel eller delvis lukning af kundens IT-services, og ved særlig grov overtrædelse opsiges og lukkes kundens abonnementer hos DCmedia Hosting uden varsel.

2.2: Applikationer/scripts

I det tilfælde, hvor kunden installerer og afvikler applikationer/scripts på et webhotel i et delt miljø med andre kunder vurderer DCmedia Hosting løbende påvirkningen af serveren ved afvikling af disse applikationer/scripts.

Hvis kundens applikationer/scripts belaster serveren eller forårsager nedbrud på IT-services, forbeholder DCmedia Hosting sig ret til at begrænse kundens trafik eller afvikling af IT-services ved hel eller delvis nedlukning.

Kunder hos DCmedia Hosting må ikke installere applikationer/scripts, der kan gennemtvinge adgang til andre kunders data. I tilfælde af overtrædelse af dette lukkes kundens IT-services uden varsel.

Det er ikke tilladt at undersøge, analysere eller simulere angreb på DCmedia Hostings IT-services. Udførelse heraf betragtes som reelle angreb på servere og installationer og medfører øjeblikkelig lukning af kundens IT-services.

3: Domæneregistrering

Ved domænebestilling erklærer kunden, at registranten er indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller strider mod dansk lovgivning.
Domænet vil blive bestilt hurtigst muligt hos DCmedia Hostings anvendte registrator. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen bliver domæner registreret med DCmedia Hostings egne navneservere. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke DCmedia Hosting har afgivet bestilling til registrator.

I tilfælde af registreringsfejl begået af DCmedia Hosting vil kunden ikke modtage yderligere opkrævning.
Domæner købt hos DCmedia Hosting fornyes automatisk via DCmedia Hostings anvendte registrator. Et domæne faktureres derfor løbende, normalt årligt, for sin registreringsperiode.

Ved opsigelse af domæne gælder samme betingelser jf. punkt 1 undtaget reglerne om tilbagebetaling og administrationsgebyr. Ved .dk-domæner gælder et særligt opsigelsesvarsel på 90 dage.
Såfremt et .dk domæne redelegeres fra DCmedia Hosting's navneservere, sættes domænet automatisk til at udløbe ved periodens ophør. DCmedia Hosting er ikke ansvarlig for tab medført af domæner der udløber eller slettes ved DK-Hostmaster.

4: Support

DCmedia Hosting yder support på samtlige IT-services. I tilfælde af evt. udeståender (forfaldne fakturaer) på kundens konto yder DCmedia Hosting ikke support. Ved dokumentation for betaling af forfalden faktura yder DCmedia Hosting support på normalvis.  
Henføres fejl til kundens misligholdelse eller forkert opsætning, forbeholder DCmedia Hosting sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support. Anvender kunden DCmedia Hostings akut hjælp faktureres kunden den til enhver tid gældende forhøjede timepris for support for akut hjælp i og uden for kontortid.
Beder kunden DCmedia Hosting om at løse et problem eller udføre en opgave forbeholder DCmedia Hosting sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support (minimumstakst 0,5 time).
Omkostninger til support betales af kunden via faktura, kreditkortbetaling eller Micusto Cloud v2 konto balance i kontrolpanelet, hvor betaling markeres med "Support" og en følgetekst under "Accounting / Transactions".

4.1: Udvikling

DCmedia Hosting tilbyder udvikling og rådgivning i webprojekter og generelt. Godkender kunden tilbud fra DCmedia Hosting, og entrerer med DCmedia Hosting i et udviklingsprojekt vedrørende website, integration mellem systemer eller anden form for projekt, gælder det for projektets fortsatte fremdrift, at kunden faktureres op til 75% af det samlede beløb i tilbud på udviklingsarbejde ved opstart af projektet. Det sker for at sikre kundens engagement i projektet og optimere DCmedia Hostings udviklingsarbejde. 

5: Ansvar

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på DCmedia Hostings servere lagrede materiale følger DCmedia Hostings regler for dataindhold. DCmedia Hosting fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte IT-services/serviceydelser eller andre forhold hos DCmedia Hosting.
DCmedia Hosting kan af kunden ikke drages til ansvar for funktioner i delt kildekode i delt hostingmiljø eller andet anvendt programmel i de udbudte IT-services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værktøjer, soft- og hardwarefejl som fejlkonfigurationer.
Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af betingelserne pålægges kunden at afholde. Dette omfatter også DCmedia Hostings tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris for support hos DCmedia Hosting.

6: Registrerede kundedata

DCmedia Hosting videregiver ikke kundedata og logindata til tredjepart. Kunden skal selv videregive information, f.eks. i forbindelse med eksterne konsulentydelser.

7: Ændring af betingelser

DCmedia Hosting forbeholder sig ret til løbende at ændre de i ovenstående gældende betingelser med 1 måneds varsel. Ændringer i betingelserne vil blive offentliggjort på DCmedia Hostings website.

Nærværende betingelser er sidst opdateret d. 14/12 2018.

8: Virksomheden

Virksomheden bag denne hjemmeside er:
DCmedia Hosting ApS
Blangstedgårdsvej 8
5220 Odense SØ
CVR-nr.: 32 15 39 84
Telefonnummer: 8888 7899
E-mail-adresse: [email protected]

Vil du vide mere om vores services? Kontakt os